POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, zawierającą informację odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

KIM JESTEŚMY?

Nasze dane identyfikujące to:

TISALE LTD, Office 68B, 182-184 High Street North, London E6 2JA, WIELKA BRYTANIA

Zostaliśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców – Companies House, Cardiff w Wielkiej Brytanii, 28 lutego 2017,

pod numerem (Company number):10642649

Jeśli chcesz się z nami kontaktować, zrób to w następujący sposób:

1) drogą korespondencyjną na adres naszej siedziby: TISALE LTD, Office 68B, 182-184 High Street North, London E6 2JA, WIELKA BRYTANIA;

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: info@UdarRehab.pl;

TISALE LTD. jest administratorem Twoich danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zapewnić Ci gwarancję najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych powołaliśmy w tym celu Inspektora Ochrony Danych Osobowych,. Możesz się z nim kontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: info@UdarRehab.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z sklepu internetowego prowadzonego przez nas pod adresem https://UdarRehab.pl, którego dalej będziemy nazywać „Sklepem”, a zatem dotyczy Ciebie, dlatego tak ważne jest, abyś się z nią zapoznał.

Polityka określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Sklepie, korzystania ze Sklepu, w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta, a także w przypadku rozpoczęcia  subskrybowania newslettera.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, uwagi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, prosimy Cię o kontakt. Twoje zdanie jest dla nas najważniejsze.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

KRĄG OSÓB, KTÓRY MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Do Twoich danych osobowych dostęp mamy wyłącznie my i hostingodawca oraz podmioty realizujące dla nas usługi niezbędne do funkcjonowania sklepu. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych podmiotom z którymi nie mamy podpisanych umów o powiedzenie przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych a tym samym w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanego zakupu, to wówczas możemy powierzyć Twoje dane osobowe jednemu z współpracujących z nami podmiotów. Podczas takiego przetwarzania Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu marketingowym w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy kontekstowej lecz tylko w przypadku jeżeli wyrazisz zgody formalne na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Poza ww. przypadkami Twoje dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione towary. Podmioty uczestniczące w procesie realizacji płatności za zamówienie, mogą przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż my, dążymy do tego, aby zapewniały one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do rejestracji w sklepie, zawarciem i wykonaniem umowy, realizacji płatności, w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, oraz w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.

W celu wykonania umowy będziemy przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres dostawy, historię zamówień, płeć, datę urodzenia. Dodatkowe cele, w których będziemy przetwarzać twoje dane osobowe:

· umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy

· zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

· obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

· obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

· kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

· przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych; 

· obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie;

W celu wysyłania Ci drogą elektroniczną informacji i materiałów handlowych w formie newslettera, za Twoją zgodą będziemy przetwarzać podany przez Ciebie adres e-mail i numer telefonu.

W celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, będziemy przetwarzać podany przez Ciebie numer telefonu.

Za Twoją zgodą będziemy również:

· monitorować Twoją aktywność oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującą np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością;

· dopasowywać reklamy zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dopasowywać kategorie ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności;

· kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

· monitorować Twoją aktywność oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

· zapraszać Cię do programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej przetwarzamy Twoje dane w celu:

· prowadzenia analiz statystycznych;

· przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Twoje dane będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu w celu realizacji usług związanych z realizacją umowy oraz marketingu bezpośredniego. Skutkiem takiego przetwarzania może być wysyłanie kontekstowej reklamy oraz udostępnianie informacji na temat historii zakupów, a także zbieranie informacji niezbędnych do realizacji płatności

W przypadku, gdybyśmy planowali dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię o tym innym celu oraz udzielimy Ci wszelkich innych stosownych informacji.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie ze Sklepu, Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez nas.

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do "Platforma" Sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do "Platforma" Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Tobie dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar przez "Platforma" Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup na raty” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a "Platforma" Sp. z o.o.

PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas stanowi:

1) konieczność realizacji umowy (umów) zawartej z Tobą, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej, którym może być zapobieganie oszustwom lub inne działania mające na celu zabezpieczenie interesów sklepu w tym obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zbieramy dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie na ww. podstawach i zostały uzyskane od Ciebie.

TWOJE PRAWA

Szanujemy przysługujące Ci prawo do ochrony danych osobowych, dlatego zapewniamy Ci możliwość zarządzania nimi. W tym celu możesz kontaktować się z nami na adres e-mail: sklep@diversesystem.com lub skorzystać ze swojego konta na diversesystem.com.

Przysługują Ci następujące prawa:

1. prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych,

b) od kiedy Twoje dane są przetwarzane,

c) źródle z którego pochodzą Twoje dane,

d) odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane;

2. do sprostowania Twoich danych osobowych, gdy okażą się one nieprawidłowe;

3. do uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne;

4. do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:

a) administrator zrealizował już cel, w którym zostały zebrane dane osobowe i nie są już one niezbędne do tych celów,

b) cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu,

c) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas,

d) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

5. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli:

a) uważasz, że w sposób nieprawidłowy je przetwarzamy -  na okres sprawdzenia, czy masz rację,

b) zostanie stwierdzone, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, jednak Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i żądasz tylko ograniczenia ich przetwarzania,

c) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania; wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, do czasu stwierdzenia, czy nie istnieją po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich podstaw;

6. do przeniesienia Twoich danych osobowych; wówczas otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które dostarczyłeś nam, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, jak również konieczne do podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy na Twoje żądanie;

7. do sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym profilowania;

8. w razie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

9. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO.

COFNIĘCIE ZGODY

Umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że nie chcesz już korzystać z konta w Sklepie wystarczy, że je samodzielnie usuniesz w zakładce Konto/Twój profil na stronie Sklepu lub poinformujesz nas o tym drogą korespondencyjną na adres: TISALE LTD, 7 KINGS AVENUE, M8 5AS MANCHESTER, WIELKA BRYTANIA lub mailem info@UdarRehab.pl

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, możesz cofnąć swoją zgodę w wyżej opisany sposób.

Zrezygnować z subskrypcji newslettera możesz poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści newslettera.

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Chronimy Twoje dane osobowe podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

2) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3) adekwatne, odpowiednie i nienadmierne;

4) dokładne i aktualne;

5) nie przechowywane dłużej niż to konieczne;

6) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

7) bezpiecznie przechowywane;

8) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od nas, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, okres subskrypcji newslettera lub okres utrzymywania konta w Sklepie, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym na podstawie przepisów zobowiązani jesteśmy przechowywać dokumentację księgową.

ZMIANA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy Cię o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie nas o tym fakcie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres info@UdarRehab.pl

Posiadania przez nas Twoich aktualnych danych osobowych, jest niezbędne do zapewnienia Ci jak najlepszej jakości usług i poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

COOKIES

Chcemy Cię poinformować, że korzystamy z plików „cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają nam określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep i co Cię najbardziej zainteresowało w Sklepie.

Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu:

1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji

2) statystycznym;

3) przystosowania Sklepu do Twoich preferencji.

Możemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.

Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

Wykorzystujemy w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu.

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Twojego urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Twojej przeglądarki internetowej.

Możesz również zablokować dostęp plików cookies do Twojego urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Może to jednak utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiego korzystasz, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.