Hemiplegia - Niedowład połowiczy prawostronny:
przyczyny, perspektywy powrotu do zdrowia i leczenie.

Przegląd medyczny:
Mariah Cairer PT, DPT

Hemiplegia prawostronna. Niedowład połowiczy prawostronny. Zarys ciała z zaznaczoną prawą stroną dla zobrazowania niedowładu połowiczego prawostronnego

Hemiplegia prawostronna oznacza paraliż prawej strony ciała po uszkodzeniu mózgu lub rdzenia kręgowego.

Może to nastąpić w wyniku udaru mózgu, porażenia mózgowego i innych chorób neurologicznych. Na szczęście istnieją metody rehabilitacji, które mogą pomóc Państwu odzyskać ruch po prawej stronie i zwiększyć niezależność w wykonywaniu codziennych czynności.
Hemiplegia może dotyczyć każdej strony ciała, ale w tym artykule skupimy się szczególnie na hemiplegii prawostronnej. Aby pomóc Państwu zrozumieć, czym jest hemiplegia prawostronna i czego można się spodziewać, w tym artykule omówimy przyczyny, typowe objawy, sposoby powrotu do zdrowia i leczenia tej choroby. Proszę skorzystać z poniższych linków, aby ułatwić sobie poruszanie się po tym artykule:

Spis treści:

 1. Przyczyny
 2. Symptomy
 3. Skutki
 4. Perspektywy
 5. Czas powrotu do zdrowia
 6. Leczenie

Przyczyny prawostronnego niedowładu połowicznego (hemiplegii)

Chociaż niedowład połowiczy prawostronny dotyczy mięśni po prawej stronie ciała, przyczyną jest uszkodzenie układu nerwowego, a nie samych mięśni. Najczęściej do hemiplegii prawostronnej dochodzi, gdy uszkodzeniu ulegają części mózgu kontrolujące ruch, takie jak kora ruchowa.
Ruch ciała odbywa się dzięki sygnałom elektrycznym, które wędrują między układem nerwowym a mięśniami. Sygnały te inicjują skurcze mięśni, które pomagają wytwarzać i koordynować ruch. Gdy te sygnały są zakłócone, człowiek odczuwa osłabienie lub, w przypadku hemiplegii prawostronnej, paraliż.

Do częstych przyczyn hemiplegii prawostronnej należą zaburzenia neurologiczne, takie jak:

 1. Udar mózgu
 2. Urazowy uraz mózgu
 3. Mózgowe porażenie dziecięce
 4. Choroby zwyrodnieniowe, takie jak stwardnienie rozsiane
 5. Infekcje mózgu
 6. Guzy mózgu
 7. Uszkodzenie rdzenia kręgowego

Mózg składa się z dwóch półkul, czyli połówek, i każda z nich odpowiada za ruchy po przeciwnej stronie ciała. Oznacza to, że lewa półkula mózgu kontroluje ruchy po prawej stronie ciała i odwrotnie. Dlatego dwiema częstymi przyczynami prawostronnej hemiplegii są udar lewej półkuli mózgu i uraz lewej półkuli mózgu, ponieważ te urazy wpływają na ruchy po prawej stronie ciała.
Ogólnie rzecz biorąc, osłabienie mięśni po jednej stronie ciała określa się jako niedowład połowiczy. Jeżeli jednak u osób z porażeniem mózgowym dochodzi do upośledzenia ruchowego po jednej stronie ciała, mówi się o hemiplegii spastycznej, nawet jeżeli osoby te mogą jeszcze w pewnym stopniu poruszać porażonymi kończynami.
Chociaż hemiplegia jest najczęściej spowodowana uszkodzeniem mózgu, to jednak hemiplegia prawostronna może wystąpić również po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. W przeciwieństwie do mózgu, każda strona rdzenia kręgowego kontroluje ruchy po tej samej stronie ciała. Jeżeli uszkodzona zostanie prawa strona rdzenia kręgowego (rzadki stan znany jako zespół Browna Sequarda), może to spowodować prawostronny niedowład połowiczy.
Na szczęście centralny układ nerwowy ma zdolność do samoleczenia i przebudowy, co omówimy w dalszej części artykułu. To zjawisko odgrywa główną rolę w prognozowaniu i procesie rehabilitacji prawostronnego porażenia połowiczego.

Objawy hemiplegii prawostronnej.

Oprócz rąk, nóg, dłoni i stóp, w przypadku hemiplegii prawostronnej zaburzeniu ulega również tułów i mięśnie posturalne. Hemiplegia prawostronna może również obejmować mięśnie twarzy i gardła, powodując deficyty w mowie i wyrazie twarzy, a także dysfagię, czyli trudności w połykaniu.
Ze względu na rozległe zaangażowanie mięśni, osoby, które przeżyły hemiplegię prawostronną, często doświadczają zmniejszenia samodzielności. Dzieje się tak dlatego, że powstałe osłabienie przyczynia się do słabej równowagi, zmniejszenia funkcji mięśni, braku aktywnych ruchów i nieprawidłowego napięcia mięśni. W konsekwencji, niedowład połowiczy prawostronny wpływa na wiele codziennych czynności, w tym chodzenie, czynności samoobsługowe i uczestnictwo w życiu społecznym.
Ponadto osoby dotknięte hemiplegią prawostronną często odczuwają zwiększone zapotrzebowanie na energię i wyższy poziom zmęczenia. Gdy połowa ciała jest sparaliżowana, nieuszkodzone obszary ciała muszą pracować ciężej, aby wykonać codzienne zadania. W związku z tym zwiększa się również zapotrzebowanie na energię potrzebną do wykonania tych niegdyś prostych zadań, co prowadzi do frustracji.
Gdy jedna strona ciała jest dotknięta hemiplegią prawostronną, osoby, które przeżyły, często ulegają pokusie, aby używać tylko strony nieuszkodzonej w celu zwiększenia efektywności. Na przykład osoby z niedowładem połowiczym prawostronnym mogą wykonywać takie czynności jak ubieranie się, jedzenie i samoobsługa tylko lewą ręką lub konsekwentnie wstawać z krzesła używając tylko lewej nogi. Ważne jest jednak, aby osoby te unikały wyuczonego nieużywania poprzez celowe angażowanie prawych kończyn w codzienne zadania.
Wyuczone nieużywanie oznacza postępującą utratę funkcji po stronie dotkniętej chorobą, gdy te kończyny są z czasem zaniedbywane. W miarę jak osoby z niedowładem połowiczym prawostronnym stają się coraz bardziej zależne od lewej strony, ich układ nerwowy może zapomnieć, jak w ogóle używać dotkniętej strony. Istnieje nadzieja na wyleczenie prawostronnego porażenia połowiczego po urazie neurologicznym, ale wymaga to konsekwentnego ćwiczenia prawej strony w celu przywrócenia funkcji.

Inne objawy, które mogą towarzyszyć prawostronnemu niedowładowi połowiczemu.

Gdy niedowład połowiczy prawostronny jest spowodowany udarem lewej półkuli lub urazem mózgu, u pacjentów mogą wystąpić dodatkowe efekty wtórne, takie objawy jak:
Afazja: W lewej półkuli mózgu znajdują się główne ośrodki językowe, zwane obszarem Broca i obszarem Wernickego. W związku z tym uszkodzenie tkanek w lewej półkuli często prowadzi do trudności w tworzeniu i interpretacji języka. Prawostronna hemiplegia może występować również obok innych zaburzeń mowy, takich jak apraksja mowy lub dyzartria.
Dysfagia: Charakteryzująca się trudnościami w połykaniu, dysfagia jest poważnym skutkiem ubocznym spowodowanym osłabieniem lub zmniejszeniem kontroli mięśni gardła i twarzy. Jeśli nie podejmie się odpowiednich działań, może to prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak zadławienie, aspiracyjne zapalenie płuc i niedożywienie.
Upośledzenie funkcji poznawczych. Lewa półkula mózgu odgrywa ważną rolę w zapamiętywaniu i rozwiązywaniu problemów. Po uszkodzeniu tkanek osoby, które przeżyły uraz, mogą mieć trudności z przypomnieniem sobie poprzednich wydarzeń, śledzeniem logicznych kroków w rozwiązywaniu problemów, przyswajaniem nowych informacji lub umiejętności. Może to być frustrujące dla osób z niedowładem połowicznym prawostronnym podczas procesu rekonwalescencji.
Utrata wzroku: Widzenie jest procesem, który obejmuje cały mózg i dotyczy obu półkul. W związku z tym, uraz neurologiczny powodujący niedowład połowiczy prawostronny może również powodować deficyty wzrokowe, w tym stan zwany hemianopią homonimiczną. Ten specyficzny rodzaj utraty pola widzenia charakteryzuje się utratą widzenia w prawej połowie każdego oka, gdy uszkodzona jest lewa półkula mózgu.
Spastyczność: Mimo, że hemiplegia prawostronna polega na paraliżu jednej strony ciała, błędne sygnały nerwowe mogą powodować mimowolne skurcze mięśni, czyli spastyczność. Może to stanowić przeszkodę podczas rehabilitacji, ponieważ spastyczność utrudnia zwiększenie zakresu ruchu i siły. Dodatkowo, obecność spastyczności może zwiększyć szanse na powstanie przykurczów mięśni.

Każda droga rehabilitacji będzie inna dla osób z niedowładem połowiczym prawostronnym, ale zawsze istnieje nadzieja na wyzdrowienie dzięki konsekwencji i oddaniu się planowi rehabilitacji. Aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć rehabilitację w przypadku hemiplegii prawej, przeanalizujemy perspektywy powrotu do zdrowia i metody leczenia, które mogą pomóc zmaksymalizować funkcjonowanie i niezależność.

Perspektywy powrotu do zdrowia w przypadku prawostronnej hemiplegii.

Większość ludzi jest praworęczna, co oznacza, że porażenie połowiczne prawostronne może stanowić większe wyzwanie w codziennych czynnościach niż porażenie połowiczne lewostronne. Chociaż życie z paraliżem po prawej stronie ciała może być wyzwaniem, wiele osób jest w stanie poprawić swoją mobilność, wykorzystując zdolność centralnego układu nerwowego do samoregeneracji, zwaną neuroplastycznością.
Dzięki neuroplastyczności funkcje dotknięte uszkodzeniem centralnego układu nerwowego mogą zostać przekierowane do obszarów nie dotkniętych uszkodzeniem. Ścieżki neuronowe tych funkcji są wzmacniane przez powtarzające się ćwiczenia, czyli "ćwiczenia masowe". Ta konsekwentna i powtarzalna praktyka stymuluje centralny układ nerwowy, wzmacniając jednocześnie znaczenie i potrzebę danej funkcji. Dlatego, aby poprawić i odzyskać każdą umiejętność (czy to ruch, pamięć, czy rozwiązywanie problemów), konieczne jest konsekwentne powtarzanie.
Im więcej się ćwiczy, tym bardziej centralny układ nerwowy się dostosowuje. W szczególności osoby z niedowładem połowicznym prawostronnym powinny wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjne, które są skierowane na prawą stronę ciała. Stymulując prawą stronę ruchem, można pomóc mózgowi i/lub rdzeniowi kręgowemu w przeformułowaniu się i odzyskaniu utraconych funkcji.
Nie oznacza to, że należy ignorować lewą stronę ciała, ponieważ ruch dwustronny (ruch wymagający użycia obu stron ciała) jest zawsze korzystny. Jednak nacisk na ćwiczenia prawej strony ciała jest kluczem do odzyskania ruchu przez osoby z prawostronnym niedowładem połowiczym.

Czas powrotu do zdrowia w przypadku prawostronnego niedowładu połowiczemu.

Określenie czasu powrotu do sprawności ruchowej po porażeniu połowiczym prawostronnym może być trudne. Ponieważ każdy uraz neurologiczny jest inny, każdy wraca do zdrowia w różnym tempie i każda linia czasowa będzie inna. Istnieją jednak pewne prawidłowości, na które warto zwrócić uwagę.
Po urazach neurologicznych, takich jak udar lub uraz mózgu, w centralnym układzie nerwowym dochodzi do tymczasowego zwiększenia neuroplastyczności, ponieważ mózg próbuje się ustabilizować. Ułatwia to jednostkom ponowne uczenie się i poprawę zaburzonych funkcji. To również dlatego najwięcej osób wraca do zdrowia w ciągu pierwszych kilku miesięcy po urazie. Badania sugerują, że największy przyrost funkcji następuje w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po udarze i pierwszych trzech do sześciu miesięcy po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.
Nie oznacza to jednak, że powrót do zdrowia po kilku pierwszych miesiącach, a nawet po pierwszym roku, jest niemożliwy. Neuroplastyczność to ciągły proces, który zachodzi przez całe życie. Dlatego tak długo, jak stymulują Państwo nieuszkodzone obszary centralnego układu nerwowego poprzez powtarzalne, specyficzne dla danego zadania ćwiczenia, istnieje możliwość poprawy.
Chociaż nie ma gwarancji, że każdy wyzdrowieje z niedowładu połowiczego prawostronnego, jest wiele przypadków, w których pacjenci pokonują przeciwności losu i odzyskują więcej ruchu niż się spodziewali. Nigdy nie dowiedzą się Państwo, jak blisko jest do pełnego wyzdrowienia, jeżeli nie poświęcą się Państwo swojemu planowi rehabilitacji i nie będą mieć nadziei.

Leczenie paraliżu po prawej stronie ciała.

Leczenie paraliżu po prawej stronie ciała powinno koncentrować się na wspieraniu neuroplastyczności poprzez ćwiczenia o dużej powtarzalności. Dzięki współpracy z rehabilitantami, takimi jak fizykoterapeuci, terapeuci zajęciowi i logopedzi, osoby z niedowładem połowicznym prawostronnym mogą nauczyć się ćwiczeń i czynności ukierunkowanych na stronę porażoną.
Fizykoterapeuci mogą pomóc Państwu w poprawieniu zakresu ruchu, siły mięśni, koordynacji i równowagi, a także w opracowaniu technik zmniejszających spastyczność. Ponadto, terapeuta fizyczny będzie pracował z Panem/Panią nad odzyskaniem takich umiejętności jak chodzenie i samodzielne wstawanie i schodzenie z krzesła.
Terapeuta zajęciowy może nauczyć Państwa pomocnych sposobów maksymalizacji niezależności i kompensacji ograniczonych ruchów po prawej stronie. Na przykład, mogą zalecić korzystanie z adaptacyjnego sprzętu terapeutycznego lub odpowiednich szyn, aby zmniejszyć komplikacje związane ze spastycznością, takie jak zwichnięte palce. Mogą również pomóc Panu w ćwiczeniu drobnych umiejętności motorycznych i czynności samoobsługowych.
Logopeda, jest kolejnym cennym członkiem zespołu terapeutycznego. Może on przepisać skuteczne ćwiczenia logopedyczne, które pomogą rozwiązać problem afazji, poprawić komunikację z bliskimi i usprawnić połykanie.

Aby rozpocząć rehabilitację w przypadku niedowładu połowicznego prawostronnego, zalecamy ćwiczenia bierne. Ćwiczenia bierne polegają na wspomaganiu kończyn w wykonywaniu ruchów i mogą być wykonywane we wczesnym okresie rekonwalescencji po udarze. Można je wykonywać we wczesnym okresie rekonwalescencji po udarze mózgu, wspomagając prawą stronę ciała lewą stroną, albo skorzystać z pomocy terapeuty lub opiekuna. Chociaż mięśnie nie kurczą się aktywnie w celu wykonania ruchu, ruch bierny pomaga stymulować mózg i pobudzać neuroplastyczność.
Mogą Państwo zwiększyć swoje szanse na wyzdrowienie, łącząc ćwiczenia bierne z innymi terapiami. Na przykład, udowodniono, że zarówno stymulacja elektryczna, jak i ćwiczenia umysłowe pomagają w powrocie do zdrowia w prawostronnej hemiplegii. Ponadto, zaawansowane technologicznie urządzenia rehabilitacyjne, takie jak FitMi, pomagają w osiągnięciu wysokiej liczby powtórzeń ćwiczeń, które są niezbędne do powrotu do zdrowia. Wiele osób wyleczyło się z niedowładu połowiczego prawostronnego z pomocą tego urządzenia rehabilitacyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

 1. Udar mózgu

 2. Rehabilitacja do udarze

 3. Rehabilitacja ręki po udarze

 4. Rehabilitacja chodu

 5. Rehabilitacja logopedyczna

 6. Rehabilitacja wzroku

 7. Emocje po udarze

 8. Dieta i witaminy po udarze

 9. Życie po udarze

 10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

Zrozumienie prawostronnej hemiplegii:
kluczowe punkty.

Hemiplegia prawostronna opisuje paraliż po prawej stronie ciała spowodowany uszkodzeniem tkanek w mózgu lub rdzeniu kręgowym. Ten efekt wtórny może powodować, że osoby doświadczają zmniejszenia samodzielności z powodu osłabienia mięśni, słabej równowagi i zwiększonego zapotrzebowania na energię do wykonywania codziennych zadań. Jednak dzięki neuroplastyczności (zdolności centralnego układu nerwowego do samoregeneracji) istnieje nadzieja na powrót do zdrowia po prawostronnej hemiplegii.
Optymalny powrót do zdrowia wymaga dużej ilości powtórzeń i poświęcenia się programowi dostarczonemu przez Państwa zespół terapeutyczny w celu odzyskania funkcjonalnej mobilności. Leczenie powinno obejmować bierne i czynne ćwiczenia rehabilitacyjne, które są skierowane na prawą stronę ciała, aby wspierać neuroplastyczność. Dodatkowo, technologia rehabilitacyjna, taka jak FitMi, może zwiększyć szanse na powrót do zdrowia, motywując Państwa do ruchu i wykonywania codziennych powtórzeń ćwiczeń terapeutycznych.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł w wyjaśnieniu prawostronnego niedowładu połowiczego, typowych objawów i sposobów leczenia sprzyjających rehabilitacji. Jeśli włoży się w to pracę, zawsze jest nadzieja na powrót do zdrowia.

Jeśli chcesz poczytać on hemiplegii lewostronnej kliknij tutaj.


Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Tomasz S. po udarze

5

Bardzo dobre narzędzie do rehabilitacji po udarze mózgu.

Po wyjściu z oddziału rehabilitacyjnego po udarze niedokrwiennym mózgu miałem tylko kilka zajęć rehabilitacji zajęciowej na oddziale dziennym. Ale ja chciałem leczyć udar. A przynajmniej tą część mózgu, która się udarowi poddała. Zestaw do domowej rehabilitacji  FitMi zapewnił mi możliwość kontynuowania rehabilitacji po udarze bez dalszych zakłóceń. Aplikacja została zainstalowana na tablecie z ekranem dotykowym. Dlatego jest dla mnie po prostu łatwe, aby uruchomić aplikację i wybrać ćwiczenia – do wyboru tułów / noga / ręka / dłoń.
Polecam innym potrzebującym skutecznej rehabilitacji domowej.
Podsumowując:  FitMi jest the Best!   Brawo UdarRehab.

Tomasz N. (21.06.2020)

FitMi w akcji

ZOBACZ JAK DZIAŁA FITMI
Program Rehabilitacji Całego Ciała

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.

Poprzedni

Czego nie wolno po...
mar 28, 2023