Hemiplegia - Niedowład połowiczy lewostronny:
przyczyny, perspektywy powrotu do zdrowia i leczenie.

Przegląd medyczny:
Mariah Cairer PT, DPT

Hemiplegia lewostronna. Niedowład połowiczy lewostronny. Zarys ciała z zaznaczoną lewą stroną dla zobrazowania niedowładu połowiczego lewostronnego

Niedowład połowiczy lewostronny to paraliż lewej strony ciała spowodowany urazem neurologicznym.

Ten efekt wtórny występuje często po udarze lub urazie mózgu i może mieć duży wpływ na codzienne funkcjonowanie. Na szczęście wiele osób z niedowładem połowiczym lewostronnym ma możliwość odzyskania sprawności ruchowej po stronie dotkniętej porażeniem i poprawy ogólnej jakości życia.
Chociaż hemiplegia może dotyczyć każdej strony ciała, w tym artykule zajmiemy się szczególnie hemiplegią po lewej stronie. Omówimy przyczyny hemiplegii po lewej stronie, typowe objawy, czas powrotu do zdrowia i możliwości leczenia.
Aby ułatwić Państwu poruszanie się po tym artykule, proszę skorzystać z poniższych linków:

Spis treści:

 1. Przyczyny
 2. Symptomy
 3. Skutki
 4. Perspektywy powrotu do zdrowia
 5. Leczenie

Przyczyny hemiplegii lewej

Hemiplegia lewostronna jest wynikiem uszkodzenia tkanek układu nerwowego. Najczęściej występuje po urazie mózgu (np. udarze lub urazie mózgu), ale może również wystąpić po uszkodzeniu rdzenia kręgowego lub nerwów obwodowych.
Należy pamiętać, że hemiplegia lewostronna odnosi się do paraliżu lewej strony ciała. Inny podobny termin, hemipareza, odnosi się do osłabienia jednej strony ciała i jest mniej poważny niż hemiplegia. Te terminy nie są zamienne, ale oba są częstymi efektami wtórnymi po urazach neurologicznych.
Ruch jest wynikiem przepływu sygnałów motorycznych pomiędzy mózgiem, rdzeniem kręgowym, nerwami obwodowymi i mięśniami. Te sygnały motoryczne są odpowiedzialne za sterowanie aktywacją i koordynacją mięśni, co powoduje zamierzony ruch. Gdy któryś z tych szlaków ulegnie uszkodzeniu, może wystąpić osłabienie lub paraliż. 
Do najczęstszych przyczyn niedowładu połowicznego lewostronnego należą:

 1. Udar mózgu
 2. Rak mózgu
 3. Mózgowe porażenie dziecięce
 4. Traumatyczny uraz mózgu
 5. Uszkodzenie rdzenia kręgowego
 6. Stwardnienie rozsiane
 7. Infekcja mózgu

Każda półkula mózgu kontroluje ruchy po przeciwnej stronie ciała. Na przykład, prawa półkula mózgu kontroluje ruchy po lewej stronie ciała. Dlatego dwie częste przyczyny lewostronnego porażenia mózgowego to udar prawej półkuli i uraz prawej półkuli mózgu. Jeżeli uszkodzona zostanie prawa strona mózgu, a konkretnie kora ruchowa, to powstałe w ten sposób porażenie połowiczne będzie dotyczyło lewej strony ciała.
Jednak w przeciwieństwie do mózgu, każda strona rdzenia kręgowego kontroluje ruch po tej samej stronie ciała. Dlatego, gdy po uszkodzeniu rdzenia kręgowego występuje niedowład połowiczy lewostronny (rzadki stan znany jako zespół Browna Séquarda), jest on spowodowany uszkodzeniem lewej strony rdzenia kręgowego.
Paraliż po lewej stronie ciała może narażać osoby na dodatkowe komplikacje. Aby pomóc Państwu zrozumieć, czego można się spodziewać, w kolejnych rozdziałach omówione zostaną specyficzne objawy niedowładu połowiczego lewostronnego, jak również potencjalne skutki, które mogą wystąpić wraz z tą chorobą.

Objawy hemiplegii lewostronnej

Ogólnie rzecz biorąc, osoby z hemiplegią lewostronną doświadczają trudności związanych z brakiem aktywnego ruchu, nieprawidłowym napięciem mięśniowym i zaburzeniami równowagi. Na przykład, codzienne ruchy, takie jak siedzenie w pozycji wyprostowanej, stanie, chodzenie i przenoszenie ciężaru ciała mogą stać się trudniejsze.
Dzieje się tak dlatego, że hemiplegia może dotyczyć całej lewej strony ciała, a nie tylko kończyn. Oznacza to, że zaburzone są również mięśnie tułowia i postawy, co może mieć negatywny wpływ na równowagę, propriocepcję i ogólną stabilność. Ponadto, w przypadku lewostronnego porażenia połowicznego często dochodzi do porażenia mięśni twarzy, co powoduje deficyty w zakresie mowy, wyrazu twarzy i jedzenia.
Gdy połowa ciała jest sparaliżowana, zmusza to nieuszkodzone części ciała do cięższej pracy w celu wykonania codziennych czynności. W związku z tym osoby mogą odczuwać większe zmęczenie z powodu zwiększonego zapotrzebowania na energię potrzebną do wykonania niegdyś prostych zadań.
Większość ludzi jest praworęczna, co oznacza, że niektóre czynności, takie jak pisanie czy używanie przyborów do jedzenia, mogą nie być dotknięte lewostronnym niedowładem połowicznym. W przypadku czynności, na które wpływ ma niedowład, często pojawia się pokusa, aby używać tylko strony "zdrowej", aby zwiększyć efektywność i zmniejszyć frustrację. Jednak ważne jest, aby osoby te kontynuowały włączanie lewej strony do codziennych czynności, aby uniknąć wyuczonego nieużywania.
Wyuczone nieużywanie odnosi się do stopniowej utraty funkcji po stronie dotkniętej chorobą. W miarę jak osoby stają się nadmiernie zależne od strony nieuszkodzonej, zapominają, jak używać strony dotkniętej chorobą. Dla wielu osób istnieje nadzieja na odzyskanie sprawności po stronie sparaliżowanej, jednak osoby te muszą konsekwentnie ćwiczyć korzystanie z lewej strony, aby ułatwić powrót do zdrowia po porażeniu połowiczym lewostronnym.

Inne objawy, które mogą towarzyszyć hemiplegii lewej

Gdy niedowład połowiczy lewostronny jest spowodowany uszkodzeniem prawej strony mózgu, osoby mogą doświadczyć dodatkowych efektów wtórnych związanych z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu lub udarem. Na przykład, lewostronnemu niedowładowi po udarze prawej półkuli mózgu mogą towarzyszyć takie objawy jak:

Lewe zaniedbanie: Ten stan odnosi się do braku świadomości lewej strony otoczenia u osoby, która przeżyła udar, w tym lewej strony ciała. Ten deficyt świadomości przestrzennej często towarzyszy lewostronnej hemiplegii i może wpływać na wiele funkcji życia codziennego. Na przykład, osoby z zaniedbaniem lewostronnym mogą jeść tylko z prawej strony talerza, wpadać na przedmioty po lewej stronie lub ignorować rozmowy toczące się po lewej stronie otoczenia.
Problemy z uwagą: Prawa półkula mózgu jest odpowiedzialna za uwagę i poznanie. Po uszkodzeniu tkanek osoby, które przeżyły, mogą zauważyć, że skupienie się na zadaniu, przemyślenie logicznych kroków lub śledzenie rozmowy jest trudne, ponieważ procesy te zostały zakłócone. Może to być frustrujące, gdy osoby starają się odzyskać sprawność po porażeniu połowiczym lewostronnym.
Problemy z pamięcią: Uszkodzenie tkanek w prawej półkuli może wpływać na pamięć i mieć negatywny wpływ na powrót do zdrowia po lewostronnym porażeniu mózgowym. Na przykład, zaburzenia pamięci mogą powodować trudności z przestrzeganiem rutyny, przyswajaniem nowych informacji lub przypominaniem sobie wydarzeń z przeszłości.
Prozopagnozja: Udar mózgu, który spowodował niedowład połowiczy lewostronny, może również spowodować prozopagnozję, jeżeli uszkodzony został zakręt bruzdowaty w mózgu. Prozopagnozja oznacza trudności w rozpoznawaniu znajomych twarzy i emocji, co może mieć negatywny wpływ na życie społeczne. Jednak osoby z tą chorobą często są w stanie rozpoznać swoich bliskich po głosie lub innych strategiach kompensacyjnych.
Problemy z komunikacją społeczną: Brak empatii lub trudności w zrozumieniu niewerbalnych sygnałów społecznych mogą powodować, że osoby po udarze prawej półkuli mózgu mają trudności w sytuacjach społecznych. Jeżeli towarzyszy temu niedowład lewej półkuli, może to powodować ogromne trudności w uczestniczeniu w życiu społecznym.
Problemy emocjonalne: Skrajne wahania nastrojów i zmiany zachowania występują często po uszkodzeniu prawej półkuli mózgu. Ponadto w przypadku lewostronnego porażenia mózgowego często dochodzi do porażenia mięśni twarzy, co prowadzi do zmniejszenia ekspresji twarzy lub pozornie płaskiego wyglądu.
Spastyczność: Spastyczność, również często spowodowana porażeniem mózgowym, może występować na jednej połowie ciała i jest określana jako hemiplegia spastyczna. Mimo, że mięśnie są nadal słabe, błędne sygnały nerwowe mogą powodować skurcze mięśni, co może prowadzić do dyskomfortu i trudności w wykonywaniu ćwiczeń.

Możliwe wtórne skutki urazu i udaru prawej półkuli mózgu są bardzo zróżnicowane i u żadnej osoby objawy i powrót do zdrowia nie będą identyczne. Jednak wszyscy, którzy przeżyli porażenie lewej półkuli, mają nadzieję na powrót do zdrowia dzięki konsekwentnemu i celowemu programowi rehabilitacji. Aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć proces powrotu do zdrowia po porażeniu połowiczym lewostronnym, przeanalizujemy prognozy i metody leczenia, które można zastosować w celu maksymalizacji rehabilitacji.

Czy możliwy jest powrót do zdrowia po porażeniu połowiczym lewostronnym?

Wiele osób z niedowładem połowiczym lewostronnym jest w stanie odzyskać kontrolę motoryczną dzięki neuroplastyczności. Neuroplastyczność oznacza zdolność centralnego układu nerwowego do wprowadzania zmian adaptacyjnych i przebudowy obwodów nerwowych. Dzięki temu funkcje, na które wpłynęły uszkodzenia neurologiczne, mogą zostać przekierowane do nieuszkodzonych obszarów układu nerwowego.
Czas powrotu do zdrowia po porażeniu połowiczym lewostronnym zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja i stopień uszkodzenia, co oznacza, że czas powrotu do zdrowia będzie wyglądał inaczej dla każdego pacjenta. Obecne badania wykazują, że największy powrót do sprawności funkcjonalnej następuje w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wystąpienia udaru i w ciągu pierwszych trzech do sześciu miesięcy od uszkodzenia rdzenia kręgowego. Jednak coraz więcej badań potwierdza fakt, że poprawa funkcjonalna może nastąpić jeszcze wiele lat później w procesie powrotu do zdrowia.
Aby powrócić do zdrowia po porażeniu połowiczym lewostronnym, można wzmocnić ścieżki neuronowe i związane z nimi umiejętności poprzez celowe, powtarzalne ćwiczenia. Zasadniczo każda konsekwentnie ćwiczona umiejętność stymuluje centralny układ nerwowy i zachęca go do zmian adaptacyjnych. Im więcej się ćwiczy, tym silniejsze stają się z czasem nowo wyreparowane ścieżki.
Dlatego, aby poprawić ruchy dotknięte lewostronną hemiplegią, należy konsekwentnie ćwiczyć poruszanie lewą stroną ciała. Skuteczne sposoby na to omówimy w następnym rozdziale.

Leczenie paraliżu po lewej stronie ciała.

W przypadku większości diagnoz neurologicznych, leczenie lewostronnego porażenia mózgowego koncentruje się na intensywnym treningu dotkniętej strony w celu wspierania regeneracji i neuroplastyczności. Dzięki pracy z terapeutami fizycznymi i zajęciowymi osoby mogą nauczyć się skutecznych sposobów ukierunkowania mięśni dotkniętych chorobą i kompensacji ograniczonych ruchów.
Fizykoterapeuta może zalecić rozpoczęcie od ćwiczeń biernego zakresu ruchu, ponieważ może to zmniejszyć ryzyko powstania przykurczów. Bierny zakres ruchu polega na tym, że używasz nieuszkodzonej ręki do poruszania dotkniętymi kończynami lub zleca terapeucie/przeszkolonemu opiekunowi poruszanie Twoim ciałem. 
Chociaż nie wykonujesz aktywnie ruchu, ćwiczenia biernego zakresu ruchu mogą stymulować centralny układ nerwowy. Aby zoptymalizować neuroplastyczność, należy aktywnie zwracać uwagę na ruchy i wyobrażać sobie, że kończyna wykonuje dany ruch. Przy odpowiedniej ilości powtórzeń może się udać pobudzić adaptacyjne przewijanie i stopniowo odzyskać kontrolę motoryczną w dotkniętej stronie.
W miarę postępów, terapeuta fizyczny lub terapeuta zajęciowy będzie kontynuował ćwiczenia rehabilitacyjne i opracuje program ćwiczeń domowych. Ta specjalistyczna opieka pomoże w opanowaniu drobnych umiejętności motorycznych, siły mięśni, zakresu ruchu, koordynacji i spastyczności po lewostronnym porażeniu połowiczym. Ponadto, terapeuci pomogą Ci ćwiczyć ruchy funkcjonalne, takie jak chodzenie i poruszanie się w łóżku, poprawią efektywność czynności życia codziennego i zalecą odpowiedni sprzęt adaptacyjny.
Terapeuci mogą również zastosować dodatkowe zabiegi, takie jak stymulacja elektryczna, aby pomóc pacjentom w powrocie do zdrowia po porażeniu połowiczym lewostronnym. Stymulacja elektryczna polega na umieszczeniu elektrod nad mięśniami dotkniętymi chorobą i wykorzystaniu prądu elektrycznego do wywołania skurczów mięśni. To wejście elektryczne naśladuje sygnały mózgowe stymulujące ruch i może sprzyjać neuroplastyczności.
Ponadto, patolodzy mowy mogą zapewnić ćwiczenia logopedyczne, które mają na celu ukierunkowanie mięśni twarzy i języka, aby poprawić mowę i wyraz twarzy. Mogą również zająć się dysfagią, czyli trudnościami w połykaniu, które są częstym efektem wtórnym towarzyszącym niedowładowi połowiczemu lewostronnemu.

Ostatecznie poprawa kontroli motorycznej po urazie neurologicznym wymaga bardzo powtarzalnych i specyficznych ćwiczeń. Domowe programy rehabilitacyjne, takie jak FitMi, mogą pomóc zmotywować Pana do wykonywania koniecznych do poprawy powtórzeń, zamieniając codzienne ćwiczenia w interaktywną grę. Znalezienie zabawnych sposobów na utrzymanie zaangażowania i kontynuowanie ćwiczeń pomoże Państwu osiągnąć cele rehabilitacyjne. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj:

 1. Udar mózgu

 2. Rehabilitacja do udarze

 3. Rehabilitacja ręki po udarze

 4. Rehabilitacja chodu

 5. Rehabilitacja logopedyczna

 6. Rehabilitacja wzroku

 7. Emocje po udarze

 8. Dieta i witaminy po udarze

 9. Życie po udarze

 10. FitMi, MusicGlove i sprzęt rehabilitacyjny

Zrozumienie niedowładu połowiczego lewostronnego:
kluczowe punkty

Hemiplegia lewostronna oznacza paraliż lewej strony ciała spowodowany urazem neurologicznym.
Utrata kontroli ruchowej i czucia może być niepokojąca, jednak istnieje możliwość poprawy mobilności i odzyskania niezależności funkcjonalnej.

Poprzez intensywny i bardzo powtarzalny trening, osoby mogą zachęcić mózg i/lub rdzeń kręgowy do wykorzystania neuroplastyczności i wprowadzenia zmian adaptacyjnych. Z czasem może to zaowocować zwiększeniem niezależności funkcjonalnej i poprawą jakości życia osób, które przeżyły chorobę, w miarę jak osiągają swoje cele związane z powrotem do zdrowia.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Państwu zrozumieć przyczyny i objawy niedowładu połowiczego lewostronnego, jak również najlepsze praktyki w zakresie wspierania powrotu do zdrowia.

Jeśli chcesz poczytać on hemiplegii prawostronnej kliknij tutaj.


Odwiedź sklep:
UdarRehab.pl prowadzony przez udarowców dla udarowców.
"No bullshit" - Tylko sprawdzone przez nas urządzenia i pomoce do rehabilitacji po udarze mózgu (wylewie)

Zainspiruj się historią pewnej rehabilitacji po udarze mózgu

Córka po udarze

5

FitMi jest super do rehabilitacji domowej po udarze niedokrwiennym

Podobnie jak niektórzy inni klienci, byłam sceptyczna jeśli chodzi o zakup tego przedmiotu ze względu na jego cenę. Dzięki dofinansowaniu z PCPR kupiłam  FitMi dla mojej 21-letniej córki, która prawie dwa lata temu doznała rozległego urazu mózgu. Ruch lewej ręki i lewej nogi był prawie niemożliwy od czasu, aż znalazłam ten Zestaw.
Jak dotąd jeszcze nie robiłyśmy ćwiczeń dla nogi, pracując głównie nad ramieniem, aby przywrócić jej zaczątki ruchu w ręku. Uważam też, że krążki są dla niej trochę za duże, ale dzięki takim silikonowym nakładkom dajemy radę. Z tego, co widzimy po ćwiczeniach, FitMi to niesamowita sprawa.
Dziękuję bardzo za pomoc w odzyskaniu zaczątków ruchu u mojej córki!

Renata i Mariola z Katowic (12.04.2020)

FitMi w akcji

ZOBACZ JAK DZIAŁA FITMI
Program Rehabilitacji Całego Ciała

CZY WIESZ, ŻE PCPR DOFINANSOWUJE FitMi i MusicGlove DO REHABILITACJI PO UDARZE?

Czy kwalifikujesz się do dofinansowania nawet 95% ceny sprzętu do rehabilitacji?

Możesz sam się starać o dofinansowanie albo zlecić to nam bezpłatnie!
Nie zapominaj o podaniu swojego maila i telefonu.

Poprzedni

Hemiplegia - Niedowład...
lut 10, 2023